Сайтът използва бисквитки.

 • До 35% ОТСТЪПКА на шампоани против косопад
  Поръчай сега
 • 20% ОТСТЪПКА на козметика EUCERIN
  Поръчай сега
 • До 25% ОТСТЪПКА на козметика REVALID
  Поръчай сега
 • 25% ОТСТЪПКА на продукти LECOVITA
  Поръчай сега
 • Специални предложения

  Абонирай ме

  Защо Витания?

  Томбола Условия

  I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

  Играта се организира и провежда от "Витания Ви Ар" ЕООД , с адрес ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 7Б, наричано по-нататък "Организатор".

  II. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

  Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени "Официални правила".

  Официалните правила се публикуват на www.facebook.com/aptekiVitania и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.

  Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.facebook.com/aptekiVitania

  С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

  Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

  III. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

  Играта, се организира и провежда на територията на град София, Република България.

  IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

  В Играта имат право да участват за наградата всички физически лица, навършили 18 год., както и лица от 13 до 18 години, при съгласие на родител, както е посочено в регистрационната форма, живеещи на територията на Република България.

  V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

  Наградите в Играта се определят с томбола.

  VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

  Всички участия след определения краен срок на Играта се считат за невалидни.

  Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Организаторът на играта не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.

  VII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

  Игратата е отворена за участие на всички физически лица на територията на България. Ако наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие и на негов родител/попечител. В случай че печеливш участник е малолетно лице, получаването на наградата може да стане само от негов родител/настойник.

  Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, освен с изричното писмено съгласие на спечелилия участник.

  Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

  VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

  Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

  IX. СПОРОВЕ

  Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

  X. ПУБЛИЧНОСТ

  С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимката, с която участват в играта, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в рекламни аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й.

  XI. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ

  Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук като платформа, в която се осъществява играта.

  XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и населено място съгласно регистрирания от тях адрес за доставка биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора.

  Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.

  Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 7Б

  XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

  Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

  Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта